Aktivnosti zveze v letu 2017 so zaznamovala predvsem štiri ključna področja:

  • Trajnostno vključevanje romske skupnosti v okolje
  • Razvoj romske politične participacije in zagovorništva
  • Opolnomočenje romskih žensk in aktivacija mladih
  • Podporno okolje za razvoj romske skupnosti

Skupaj je bilo v letu 2017 izvedenih 48 aktivnosti v obliki dogodkov, kjer je zveza nastopila v vlogi organizatorja oz. partnerja. Skupaj pa je v letu 2017 zveza sodelovala pri izvedbi programa z več kot 25 organizacijami, društvi, zavodi…itd. Posredno ali neposredno pa je bilo vključenih več kot 2.000 udeležencev. Ponudili pa smo tudi številnim romskim organizacijam in društvom pomoč pri pripravi dokumentacije, programov, dogodkov, administracije, projektov in razpisov.

V nadelavanju sledi predstavitev ter ocena realiziranih ciljev in aktivnosti po posameznih sklopih.

 

Aktivnost 1: Trajnostno vključevanje romske skupnosti v okolje

 

V okviru programa aktivnosti trajnostne vključitve predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v okolje, smo želeli Romom pokazati možne rešitve, kot so spremenjen način razmišljanja, uvid v njihovo situacijo, realne možnosti za spremembe in razvijanje notranje moči. Program je ustvarjal priložnosti in pogoje za učenje spretnosti in zaposlovanje. Z ozaveščanjem Romov v samih naseljih, torej na neposreden in participativen način, pa smo želeli ustvarjati pogoje za njihovo ustrezno aktivacijo v sami romski skupnosti in tudi v večinski družbo. Zato so bile naše aktivnosti ciljno usmerjene tako na področje večinskega prebivalstva, kjer smo poskušali različne cilje skupine ozavestiti o romski skupnosti, njeni kulturni, kot tudi na samo romsko skupnost, s čimer bomo skušali ustvariti pogoje in znanje za njihovo vključitev v širšo skupnost.

Redeča nit vseh aktivnosti v okviru delovnega sklopa je bil pripravljen program Zelena delovna mesta za romsko manjšino, ki zaokrožuje oz. povezuje predvidene aktivnosti v okviru prijavljenega delovnega sklopa, ki smo ga pripravili v letu 2016, v letu 2017 pa smo pričeli s konkretnimi aktivnostmi na terenu. Tako smo v Pomurju izvedli serijo delavnic o Miskantusu, kjer so se udeleženci praktično seznanili z delom z Miskantusom in priložnostmi, ki jih le ta ponuja. V juniju pa smo slavnostno zasadili prvi hektar Miskantusa v Sodelovanju z Mestno občina Murska Sobota in organizirali dogodek Zasaditev delovnih mest za Rome s predsednikom RS, g. Borutom Pahorjem. V Kočevju je bila kasneje izvedena še strokovna konferenca o programu zelenih delovnih mest. Sledil je še en odmeven dogodek z naslovom Slavnostna otvoritev spominskega parka in drevoreda sožitja na Pušči, ki je smiselno zaokroževal številne delavnice, ki so bile izvedene v prvi polovici leta na področju priprave Integralnega turističnega produkta na Pušči ter usposabljanja romskih žensk in mladih.

Sledili so številni promocijski dogodki s katerim so zasledovali cilje o ozaveščanju različnih skupin o romski skupnosti. V sodelovanju z romskim svetniki smo organizirali dneve odprtih vrat v romskih naseljih in sicer v Lendavi, Murski Soboti in Novem mestu. V sklopu odrtih vrat pa se nam je pridružil tudi muzej Phuro kher, ki je pravtako odprl svoja vrata. Vse aktivnosti so bile povezane pod skupnim imenom Dnevi Preporoda 2017. Tudi v letošnjem letu smo se udeležili dveh tekmovanj v kuhanju Bograča. Na dveh dogodkih pa smo sprejeli novinarje iz Francije ter poslanke DZ.

Aktivnosti na področju vključevanja romske skupnosti v okolje smo zaokrožili z dvema dogodkoma in sicer z Romskim glasbenim festivalom ter Cigansko pečenko, ki sta privabila številne gledalce iz vseh koncev Pomurja.

 

Aktivnost 2: Razvoj romske politične participacije in zagovorništva

 

V prvem polletju smo izvedli številne koordinacijske sestanke, ki so se nanašali na področje varnosti ter delovanja romskih svetnikov v okolju. Aktivnosti so se nanašale predvsem na področju Dolenjske in Bele krajine, saj so tam bistveno večje težave na področju zagotavljanja varnosti ter slabše delovanje in sodelovanje romskih svetnikov z občinami. Tako smo nagovarjali predvsem ciljno skupino romskih svetnikov, občinskih predstavnikov ter predstavnikov javnih institucij ter organizacij. Zveza se je v okviru svojega programa vključevala tudi v delovanje in sodelovanje s Skupnostjo občin Slovenije ter sodelovala pri različnih dogodkih, posvetih in v komisijah na področju politike razvoja romske manjšine.

Predvidene aktivnosti so zajemale predvsem organizacijo različnih dogodkov. Tako je bilo izvedenih kar 6 koordinacijskih sestankov romskih svetnikov, ki jih že tradicionalno pripravljamo v sodelovanju s Policijo in na katerih smo spregovorili o varnosti v romskim naseljih in širšem okolju. Izvedeni so bili naslednji dogodki:

  • Varnostne razmere v romskih naseljih na jugovzhodnemu delu Slovenije;
  • Kaj lahko Romi sami naredimo za varnost in sobivanje;
  • Zagotavljanje varnosti v romskih naseljih in v širšem okolju;
  • Koordinacijski sestanek romskih svetnikov – Krško;
  • Koordinacijski sestanek romskih svetnikov – Novo mesto;
  • Koordinacijski sestanek romskih svetnikov – Grosuplje.

Izvedli smo tudi posamezna srečanja z romskimi svetniki ter izvedli Slavnostni podpis pristopa Združenja Forum romskih svetnikov k Skupnosti občin Slovenije ter številna usklajevalna srečanja z župani občin, ki imajo romsko populacijo.  Ob koncu leta smo v sodelovanju z FRS izvedli Slavnostno akademijo ob 15. letnici instituta romskega svetnika ter v Rakičanu z romskimi svetniki pripravili analizo aktualnega stanja in aktivnosti v zadnjem letu mandata.

Zveza Preporod je nudila strokovno podporo pri delovanju romskih svetnikov v občinskih svetih ter na sploh pri odprtih vprašanjih, ki se dotikajo delovanja romskih svetnikov. Tako smo sodelovali z različnimi svetniki v občinah, tako v Pomurju, na Dolenjskem, Posavju in v Beli Krajini. Aktivno smo sodelovali pri pripravi pobud in vprašanj v posameznih občinskih svetih. Skupaj je bilo na naših dogodkih prisotnih 79 romskih svetnikov (seštevek dogodkov).

Začrtali pa smo projekt Politicus v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja s katerim bomo še aktivneje pristopili k usposabljanju romskih svetnikov v letu 2018.

 

 

Aktivnost 3: Opolnomočenje romskih žensk in aktivacija mladih

 

Skozi aktivnosti smo želeli usposobiti romske ženske in mlade za samostojnejše, kvalitetnejše življenje z večjo socialno vključenostjo ter vzpostaviti pomoč pri iskanju in oblikovanju ženske vloge ter mladih v romski in širši skupnosti, vključno z izobraževanjem deklic v zgodnji mladosti s ciljem preprečevanja prezgodnjih porok in prisilnih porok. Pomemben del aktivnosti se je nanašal tudi na vključevanje žensk v okolje preko spodbujanja izvajanja različnih aktivnosti, kot so skupnostni vrtovi, urejanje domačega okolja, kuharske aktivnosti…

Izvedene aktivnosti se osredotočajo predvsem na Romske ženske in mlade, pri čemer smo zajeli vse starostne skupine mladih in sicer že na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega te srednješolskega izobraževanja. Pri aktivnostih, ki pa so namenjene Romskim ženskam pa smo vključevali romske ženske ne glede na status, starost, stan, zaposlitev, saj je nujna njihova celovita aktivacija.

Aktivnosti so večinoma potekale v Pomurju, kjer smo v prvem polletju pripravili serijo sedmih delavnic v različnih romskih naseljih, ki so bile namenjene izključno mladim ali pa ženskam. Tako smo izvedli delavnice na področju vzgoje, izobraževanja, prostočasnih aktivnosti, zaščite, reševanja, športa ter kuhanja. Ključen dosežek v okviru delovnega sklopa je predvsem pričetek medsebojnega povezovanja med mladimi in romskimi ženskami in kot posledica teh aktivnosti je nastanek novega društva, ki bo tudi na formalni ravni pričel še bistveno bolj medsebojno povezovati.

V drugi polovici leta smo nadaljevali z izvajanjem delavnic in sicer so bile izvedene Romski gledališki studio, Pravljične delavnice, delavnica Razvoj otrok skozi šport, Likovna kolonija, Fotografska delavnica, Uprizoritev dela, Otroška romska olimpijada in delavnica pod okriljem RAKa ter delavnica LU Lendava. V sodelovanju z CŠOD-om smo gostili več kot 70 mladih iz sedmih držav.

Prav tako smo sodelovali pri rednih sestankih oz. koordinacijah na CSD Murska Sobota pri reševanju družinskih problematik v Pomurju. Tako smo sodelovali pri reševanju težav romskih družin. Na spletu smo vzpostavili tudi kontaktno točko, ki je namenjena ranljivim skupinam preko katere potem žrtve lahko povežemo s strokovnjaki, na spletu smo predstavili problematiko prezgodnjih porok.

 

Aktivnost 4: Podporno okolje za razvoj romske skupnosti

 

Zveza Preporod je v letu 2017 je nudila svetovalno, strokovno in administrativno podporo romskim svetnikom in aktivistom, društvom ter posameznikom, ki se ukvarjajo z razvojem Romske manjšine v Sloveniji. Nadaljevali smo z aktivnostmi na informacijski točki, ki je postalo prostor, kjer je moč dobiti odgovore na vprašanja, ki jih običajno postavljajo romske organizacije ter posamezniki. Tako je v Murski Soboti še naprej delovala pisarna v središču mesta ter hkrati tudi informacijska točka na Pušči.

V vsaki pisarni je zaposlena po ena oseba preko javnih del, ki jih financira mestna občina Murska Sobota. Nudili smo tudi pomoč različnih romskih organizacijami pri pripravi projektov, poročil in dogodkov. Konkretne aktivnosti smo izvajali tudi za posamezne krajevne skupnosti, kjer smo jim nudili strokovno podporo pri pripravi dokumentov, kot so vabila, zapisniki…

V zvezi Preporod se zavedamo pomena informiranja splošne in strokovne javnosti o romski skupnosti in njenih aktivnosti. Zato redno objavljamo ključne informacije o dogajanju na našem področju, javnost obveščamo o vseh naših aktivnosti ter aktivno pripravljamo objave in izjave za medije, za katere nas zaprosijo različni mediji, ko obravnavajo določeno tematiko. Za informiranje uporabljamo našo spletno stran. Prispevke, vabila in objave redno objavljamo tudi na socialnem omrežju Facebook. Začrtali smo prvi romski multimedijski spletni portal s spletno trgovino, ki bo pričel z delovanjem v letu 2018.

V letu 2017 je zveza Preporod bodisi kot vodilni partner bodisi kot partner v projektu sodelovala pri pripravi številnih projektnih predlogov. Prav tako smo nudili pomoč pri pripravi projektov različnim društvom in organizacijam.

Na podlagi izvedenih aktivnosti ter notranje evalvacije projekta ocenjujemo, da smo izpolnili vse zastavljene cilje. Rezultati in učinki izvedenih aktivnosti pa bodo podlaga za nadgradnjo programa v letu 2018.