Skupaj je bilo v letu 2018 izvedenih 77 aktivnosti v obliki dogodkov in storitev, kjer je zveza nastopila v vlogi organizatorja oz. partnerja. Skupaj pa je v letu 2018 zveza sodelovala pri izvedbi programa z več kot 15 organizacijami, društvi, zavodi…itd. Posredno ali neposredno pa je bilo vključenih več kot 1400 udeležencev. Ponudili pa smo tudi številnim romskim organizacijam in društvom pomoč pri pripravi dokumentacije, programov, dogodkov, administracije, projektov in razpisov. Pripravljeni so bili tudi štirje strateški dokumenti. Menimo, da smo z izvedenimi aktivnostmi izpolnili vse zastavljene cilje programa, ki ga bomo skušali v letu 2019 še nadgraditi.


TRAJNOSTNO VKLJUČEVANJE ROMSKE SKUPNOSTI V OKOLJE

V okviru programa aktivnosti trajnostne vključitve predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v okolje, smo želeli Romom pokazati možne rešitve, kot so spremenjen način razmišljanja, uvid v njihovo situacijo, realne možnosti za spremembe in razvijanje notranje moči. Program je ustvarjal priložnosti in pogoje za učenje spretnosti in zaposlovanje. Z ozaveščanjem Romov v samih naseljih, torej na neposreden in participativen način, pa smo želeli ustvarjati pogoje za njihovo ustrezno aktivacijo v sami romski skupnosti in tudi v večinski družbo. Zato so bile naše aktivnosti ciljno usmerjene tako na področje večinskega prebivalstva, kjer smo poskušali različne cilje skupine ozavestiti o romski skupnosti, njeni kulturni, kot tudi na samo romsko skupnost, s čimer bomo skušali ustvariti pogoje in znanje za njihovo vključitev v širšo skupnost. Uvodne mesece leta 2018 smo izkoristili tudi za pripravo strateških dokumentov in dopolnitev obstoječih razvojnih dokumentov, druga polovica leta pa je bila namenjena predvsem dogodkom, ki so romsko skupnost približali večinskemu prebivalstvu. Tako smo pripravili Dopolnitev programa Zelenih delovnih mest za romsko manjšino, Akcijski načrt razvoja prioritet ˝Miskantus˝ in ˝Romski vrtovi˝ in Razvoj ITP Produkta na Pušči, ki bodo predstavljali osnovno za načrtovanje aktivnosti v prihodnje. V pripravo aktivnosti smo vključevali številne tako romske, kot tudi ne romske organizacije z namenom priprave strokovnih podlag, ki bodo najbolj prispevale k razvoju romske skupnosti v prihodnje. Zaposlovanje in usposabljanje invalidov je bil naslov strokovne konference na Pušči, kjer so bile Romom predstavljene dobre prakse in priložnosti za zaposlovanje. K ustvarjanju novih priložnosti za Rome pa je prispevala tudi delavnica Kreativna zasnova produkta, ki smo jo izvedli na Cankovi in nato nadaljevalna zasnova produkta v praksi ter sama predstavitev prvega ciganskega burgerja. Ključni dogodek na področju vključevanja romske skupnosti v okolje se je odvil konec meseca avgusta, ko smo v sodelovanju z Lendavskimi romskimi društvi ter Ljudsko univerza Lendava izvedli Festival romske glasbe, plesa in kulinarike, ki je požel izjemno zanimanje.  V okviru programa so bili izvedeni še številni dogodki, ki so prispevali k trajnostnemu vključevanju romske skupnosti v širše okolje ter še posebej k odpiranju romske skupnosti večinskemu prebivalstvu. Dogodke smo pripravili z namenom promocije romske skupnosti, življenja, navad in jezika Romov ter nenazadnje z namenom vzpostavljanja stika z večinskim prebivalstvom ter socializacije.  Tako so bili izvedeni naslednji dogodki: Festival Cimbal v Černelavcih, Dan odprtih vrat Vejar, Tudi mi smo otroci sveta v Lendavi, Dan žena na Pušči, Dan žena v Lendavi, Svetovni dan Romov v Kočevju ter Kresovanje na Pušči, Festival romske glasbe, plesa in kulinarike.  Iz vidika romske skupnosti se so naše aktivnosti nanašale na brezposelne osebe, s posebnim poudarkom na vključevanju mladih v aktivnosti, saj se ustvarjanje novih delovnih mest nanaša predvsem na mlajšo populacijo, ki ima bistveno večji interes za zaposlovanje po dolgoročnem vključevanju v aktivnosti. V aktivnosti smo vključevali Rome preko društev, ki so članice naše zveze in so bili soorganizatorji posameznih aktivnosti v naseljih. Iz vidika zunanjega okolja so bile aktivnosti namenjene zaposlenim v javnih institucijah, občinah ter podjetjih za katere menimo, da bi lahko v delovne procese vključevale tudi Rome. Promocijski dogodki pa so bili namenjeni širši skupnosti.


RAZVOJ ROMSKE POLITIČNE PARTICIPACIJE IN ZAGOVORNIŠTVA

V letu 2018 smo izvedli številne koordinacijske sestanke, ki so se nanašali na področje varnosti ter delovanja romskih svetnikov v okolju. Aktivnosti so se izvajale predvsem na področju Dolenjske in Bele krajine, saj so tam bistveno večje težave na področju zagotavljanja varnosti ter slabše delovanje in sodelovanje romskih svetnikov z občinami, številne koordinacijske sestanke pa smo izvedli tudi v občini Beltinci. Tako smo nagovarjali predvsem ciljno skupino romskih svetnikov, občinskih predstavnikov ter predstavnikov javnih institucij ter organizacij.  Zveza se je v okviru svojega programa vključevala tudi v delovanje in sodelovanje s Skupnostjo občin Slovenije ter sodelovala pri različnih dogodkih, posvetih in v komisijah na področju politike razvoja romske manjšine. Zveza Preporod je nudila strokovno podporo pri delovanju romskih svetnikov v občinskih svetih ter na sploh pri odprtih vprašanjih, ki se dotikajo delovanja romskih svetnikov. Tako smo sodelovali z različnimi svetniki v občinah, tako v Pomurju, na Dolenjskem in v Beli Krajini. Precej časa pa smo v zvezi v sodelovanju z romskimi svetniki namenili tudi analizi  aktualnega stanja in aktivnosti v zadnjem letu mandata, izveden je bil še poseben dogodek z poznavalci stanja in pripravljena listina o ustanovitvi Mednarodnega izobraževalnega središča POLITICUS. Sama ustanovitev pa je potekala 2.7.2018 v Murski Soboti. Sicer pa smo izvedli še Koordinacijski sestanek Romskih svetnikov, Dogodek Romski svetnik in lokalne volitve, Vzpostavitev sodelovanja z Romsko skupnostjo regije Zakarpattya ter Sodelovanje na dogodku Roma and Politics v Manchesteru. Aktivnosti smo izvajali predvsem z rednim sodelovanjem z javnimi institucijami kot sta Inštitut za narodnostna vprašanja ter Skupnost občin Slovenije ter Forumom romskih svetnikov Slovenije, kot združenjem romskih svetnikov.


OPOLNOMOČENJE ROMSKIH ŽENSK IN AKTIVACIJA MLADIH

Skozi aktivnosti smo želeli usposobiti romske ženske in mlade za samostojnejše, kvalitetnejše življenje z večjo socialno vključenostjo ter vzpostaviti pomoč pri iskanju in oblikovanju ženske vloge ter mladih v romski in širši skupnosti, vključno z izobraževanjem deklic v zgodnji mladosti s ciljem preprečevanja prezgodnjih porok in prisilnih porok.  Izvedene aktivnosti se osredotočajo predvsem na Romske ženske in mlade, pri čemer smo zajeli vse starostne skupine mladih in sicer že na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega te srednješolskega izobraževanja. Pri aktivnostih, ki pa so namenjene Romskim ženskam pa smo vključevali romske ženske ne glede na status, starost, stan, zaposlitev, saj je nujna njihova celovita aktivacija. Aktivnosti so večinoma potekale v Pomurju, kjer smo v prvem polletju pripravili serijo delavnic, ki so bile namenjene izključno mladim ali pa ženskam. Tako smo izvedli delavnice na področju vzgoje, izobraževanja, prostočasnih aktivnosti, zaščite, reševanja, športa ter kuhanja. Ključen dosežek v okviru delovnega sklopa je predvsem pričetek medsebojnega povezovanja med mladimi in romskimi ženskami in kot posledica teh aktivnosti je nastanek novega društva, ki bo tudi na formalni ravni pričel še bistveno bolj medsebojno povezovati. Prav tako smo sodelovali pri rednih sestankih oz. koordinacijah na CSD Murska Sobota pri reševanju družinskih problematik v Pomurju. Tako smo sodelovali pri reševanju težav romskih družin. Na spletu smo vzpostavili tudi kontaktno točko, ki je namenjena ranljivim skupinam preko katere potem žrtve lahko povežemo s strokovnjaki, na spletu smo predstavili problematiko prezgodnjih porok. Cilj vseh aktivnosti je tudi, da se koordinirano gradi na njihovi samopodobi in s tem dviguje raven samospoštovanja in samozaupanja. To bo pripomoglo k dobremu odnosu s samim seboj in posledično tudi z drugimi ljudmi. V aktivnosti smo vključevali predvsem javne institucije kot so CSD, Zavod za zaposlovanje, občine ter organizacije, ki se ukvarjajo s socialnim varstvom. Sodelovali smo tudi z drugimi društvi, ki delujejo na področju vključevanja Romov, še posebej mladih in žensk kot je to npr. Romski akademski klub. V aktivnosti smo vključevali strokovnjake iz različnih institucij, ki so lahko izvedli posamezne delavnice brez stroškov honorarja, kar je omogočilo večje število dogodkov in vsebin. Skupno je bilo v sodelovanju s partnerji izvedenih več kot 38 dogodkov, delavnic, pogovorov…itd.


PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ ROMSKE SKUPNOSTI

Zveza Preporod je v letu 2018 nudila svetovalno, strokovno in administrativno podporo romskim svetnikom in aktivistom, društvom ter posameznikom, ki se ukvarjajo z razvojem Romske manjšine v Sloveniji. Nadaljevali smo z aktivnostmi na informacijski točki, ki je postalo prostor, kjer je moč dobiti odgovore na vprašanja, ki jih običajno postavljajo romske organizacije ter posamezniki. Tako je v Murski Soboti še naprej delovala pisarna v središču mesta ter hkrati tudi informacijska točka na Pušči. Vzpostavljena pa je bila informacijska točka v Črenšovcih. Nudili smo tudi pomoč različnih romskih organizacijami pri pripravi projektov, poročil in dogodkov. Konkretne aktivnosti smo izvajali tudi za posamezne krajevne skupnosti, kjer smo jim nudili strokovno podporo pri pripravi dokumentov, kot so vabila, zapisniki… V zvezi Preporod se zavedamo pomena informiranja splošne in strokovne javnosti o romski skupnosti in njenih aktivnosti. Zato redno objavljamo ključne informacije o dogajanju na našem področju, javnost obveščamo o vseh naših aktivnosti ter aktivno pripravljamo objave in izjave za medije, za katere nas zaprosijo različni mediji, ko obravnavajo določeno tematiko. Za informiranje uporabljamo našo spletno stran. Prispevke, vabila in objave redno objavljamo tudi na socialnem omrežju Facebook.  V letu 2018 je zveza Preporod bodisi kot vodilni partner bodisi kot partner v projektu sodelovala pri pripravi številnih projektnih predlogov. Prav tako smo nudili pomoč pri pripravi projektov različnim društvom in organizacijam.

Ob koncu bi se radi iskreno zahvalili vsem organizacijam in posameznikom, ki so sodelovali pri izvedbi programa, saj brez sodelovanja in podpore nebi mogli kvalitetno izvesti naših zastavljenih ciljev. Prav sodelovanje pa bo rdeča nit v letu 2019!

Aktivnosti je sofinanciral Svet romske skupnosti RS v okviru razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti.