V Zvezi Preporod smo pripravili predlog za dopolnitev kataloga javnih del za leto 2021, saj si želimo, da se spodbuja zaposlovanje Romov preko javni del tudi neposredno v romskih naseljih.

Predlagamo, da se v katalog javnih del uvrsti t.i. Skrbnik informacijskih točk, ki ga lahko kategoriziramo kot  Delo na informacijski točki v romskem naselju.Namen uvedbe nove aktivnosti v katalogu je pridobiti javnega delavca, ki bo lahko celovito skrbel za delovanje informacijske točke s širšim razponom aktivnosti od informiranja, podpore, organizacije do upravljanja samih prostorov in skrbi za okolje, kar do sedaj ni bilo ravno mogoče. Takšne naloge lahko opravljajo tudi romi, zato je to toliko še bolj pomembno.  

Predlagamo, da se v katalog javnih del uvrsti: Delo na informacijski točki v romskem naselju

Kratek opis:V okviru programa bi izvajali svetovanje, informiranje in podporo za pripadnike Romske skupnosti v posameznih romskih naseljih. Gre za skupnostnega delavca, ki bo deloval v romskih naseljih. Izvajal bo širok nabor nalog in aktivnosti, njihov skupni imenovalec pa bo pomoč in podpora pripadnikom Romske skupnosti ter celovito upravljanje z informacijsko točko. 


Sicer pa bi bile delovne naloge naslednje:– Delo z osnovnošolci in najstniki (motivacija za učenje in redni obisk šole, povezovanje staršev z
otrokom in šolo, pomoč pri poklicnem usmerjanju, organizacija raznih predavanj o poklicih);
• Delo s starostniki (organizacija medgeneracijskih srečanj, organizacija medsebojne
pomoči,…).
• Delo s funkcionalno nepismenimi (pomoč pri premagovanju vsakodnevnih birokratskih
ovir ter organizacija aktivnosti na dotično tematiko).
• Pomoč pri pridobivanju socialne in solidarnostne pomoči, predvsem za izboljšanje
bivalnih razmer in drugih potreb, ki na dolgi rok vplivajo na kakovost življenja.
• Pomoč pri zaposlovanju, vključevanju v programe aktivne politike zaposlovanja in
vključevanju v psiho-socialne programe.
• Posredovanje pri sodelovanju s projekti in programi, katerih cilj je socialno vključevanje
in sožitje z večinsko skupnostjo, spodbujanje (socialnega) podjetništva, osvajanje novih
tehnologij ipd.
– Skrb za informacijsko točko in urejanje okolice- Sprejem gostov in vodenje evidenc uporabe prostorov- Sorganiziranje različnih dogodkov v naselju.- Sodelovanje s pristojnimi organizacijami, občinami in javnimi institucijami na področju romske problematike.
Potrebne izobrazba: V.