Dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja

Vlada je sprejela dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja in se jim iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti.

Državni zbor je dne 7. 12. 2020 sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je Zakonu o financiranju občin dodal 20. a člen. Na podlagi tega člena se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti za vsako proračunsko leto v višini 3,5 odstotka primerne porabe občine. ZFRO je v prehodnih določbah uzakonil postopen prehod, in sicer se za leto 2021 ta sredstva občinam zagotovijo v višini 25 odstotkov, v letu 2022 v višini 50 odstotkov in v letu 2023 v višini 75 odstotkov pripadajočega zneska.

Vlada je sprejela dokončen seznam 25 upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja. Od tega je dvajset občin, za katere je zakonodajalec leta 2002 z novelo Zakona o lokalni samoupravi določil, da so dolžne zagotoviti pravico v občini naseljene romske skupnosti najmanj enega predstavnika v občinskem svetu. Gre za občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče. Dodatno je Medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov v zaključnem poročilu z dne 17. januarja 2020 ugotovila, da imajo evidentirana romska naselja tudi občine Brežice, Ivančna Gorica, Ribnica, Škocjan in Šalovci.

Vir: Urad za narodnosti
Foto: Vestnik.si