Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2021, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:

 • na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
 • na področju medgeneracijskega sodelovanja
 • na področju spodbujanja enakosti
 • na področju spodbujanja izobraževanja
 • na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete
 • na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oz. romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;
 • na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto;
 • imajo poravnane vse obveznosti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije;
 • imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij;
 • izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
 • vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa;
 • posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en program ali projekt.