Zveza in njeni člani so v preteklem obdobju sodelovali na različnih projektih in na različne načine v korist romske skupnosti in tako bo tudi v bodoče.

Leto 2016

Pristop k reševanju romske problematike v okviru programa zveze Preporod zajema več ukrepov, s katerimi želimo izboljšati predvsem socialni, ekonomski, politični, izobraževalni, kulturni in prostorski položaj Romov.

Aktivnosti zveze, ki jih je  v  letu 2016 sofinanciral Urad Vlade RS za narodnosti in so zaznamovale predvsem štiri ključna področja za Rome:

 • Trajnostno vključevanje predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v okolje ( Zveza je s tem programom Romom pokazala možne rešitve, kot so spremenjen način razmišljanja, uvid v njihovo situacijo, realne možnosti za spremembe in razvijanje notranje moči. Program je ustvarjal priložnosti in pogoje za učenje spretnosti in zaposlovanje)
 • Učinkovitejša politična participacija in zagovorništvo romske skupnosti ( v tem programu smo usposobljali predstavnice in predstavnike romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti ter predstavnic in predstavnikov društev in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti ter nudenje podpore),
 • Opolnomočenje romskih žensk ter mladih za kvalitetnejši osebnostni in družinski razvoj (Zveza je s tem programom  usposabljala in izobraževala romske ženske za njihovo osebnostno rast ter kvalitetnejšo vzgojo otrok)

 ter

 • romsko stičišče kot podporno okolje za razvoj romske skupnosti (Zveza Preporod je v letu 2016 nudila svetovalno, strokovno in administrativno podporo romskim svetnikom in aktivistom, društvom ter posameznikom, ki se ukvarjajo z razvojem Romske manjšine v Sloveniji. Ključni del aktivnosti je je bila vzpostavitev Romskega stičišča, ki je postalo prostor, kjer je moč dobiti odgovore na vprašanja, ki jih običajno postavljajo romske organizacije ter posamezniki).

V letu 2016 so bili izvedeni naslednji projekti:

 • Romska kultura – Romani Namen projekta je širiti infirmacije o romski kulturi, jo zapisovati
 • Likovno ustvarjalne delavnice – Namen projekta je bil vključiti predšolske in šoloobvezne otroke, saj smo želeli , da čim bolj kvalitetno preživijo svoj prosti čas
 • Kultura v turizmu (zunanji izvajalec) – Zavod je bil ustanovljen z namenom razvoja človeških virov, spodbujanja inovativnosti, družbeno koristnega dela, kulture in umetnosti, socialno ekonomskega ter osebnega razvoja. Pri svojem delu deluje trajnostno z vidika enakih možnosti za vse, še posebej za ranljive skupine, po načelih socialnega podjetništva ter v javno dobro. ZSR že vsa leta pomaga pri razvoj romske skupnosti. ZSR je namreč z brezposelnimi Romi izvajal aktivnosti za izboljšanje zaposlovanja Romov – delavnice za dvig samopodobe, pridobitev znanj za  uspešen  nastop  na  trgu  dela, delovanje  in vključevanje v  okolje.

 

Leto 2017

 

V letu 2017 smo odločeni nadaljevati in nadgrajevati izvedene aktivnosti iz leta 2016.

Aktivnosti zveze, ki jih je v letu 2017 sofinanciral Urad Vlade RS za narodnosti in so in še bodo vključevala naslednja področja za Rome:

 • Trajnostno vključevanje romske skupnosti v okolje ( Preko aktivnosti in sodelovanja z institucijami smo pričeli vzpostavljati pogoje za vzpostavitev vrtov v Romskih naseljih in nadgrajen program Zelenih delovnih mest za Rome. Drugi del aktivnosti obsega promocijske dogodke, ki smo jih sami pripravili ali pa se smo se jih udeležili z namenom promocije romske skupnosti, življenja, navad in jezika Romov ter nenazadnje z namenom vzpostavljanja stika z večinskim prebivalstvom ter socializacije).
 • Razvoj romske politične participacije in zagovorništva (Zveza Preporod je nudila strokovno podporo pri delovanju romskih svetnikov v občinskih svetih ter na sploh pri odprtih vprašanjih, ki se dotikajo delovanja romskih svetnikov. Tako smo sodelovali z različnimi svetniki v občinah, tako v Pomurju, na Dolenjskem in v Beli Krajini),
 • Opolnomočenje romskih žensk in aktivacija mladih (Izvedene aktivnosti se osredotočajo predvsem na Romske ženske in mlade, pri čemer smo zajeli vse starostne skupine mladih in sicer že na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega te srednješolskega izobraževanja. Pri aktivnostih, ki pa so namenjene Romskim ženskam pa smo vključevali romske ženske ne glede na status, starost, stan, zaposlitev, saj je nujna njihova celovita aktivacija) ter
 • Podporno okolje za razvoj romske skupnosti ( Zveza Preporod je nudila svetovalno, strokovno in administrativno podporo romskim svetnikom in aktivistom, društvom ter posameznikom, ki se ukvarjajo z razvojem Romske manjšine v Sloveniji. Ključni del aktivnosti je je bila vsebinska nadgradnja Romskega stičišča, ki je postalo prostor, kjer je moč dobiti odgovore na vprašanja, ki jih običajno postavljajo romske organizacije ter posamezniki).

V letu 2017 smo pridobili naslednje kulturne projekte:

 • Bežite, tecite cigani gredo – Namen projekta je vključiti romske otroke v uprizoritveno delo, predstavo, kar bo vplivalo na razvoj pozitivne samopodobe. Hkrati jih bomo seznanili z zgodovino Romov in njihovo kulturo ter pomembnostjo ohranjanja in promocije le-te. Skozi igro jim bomo privzgojili delovne in učne navade, spodbujanje bralne pismenosti, k umetniškemu in kulturnemu izražanju ter javnemu nastopanju.
 • Fotografska delavnica – Namen projekta je omogočiti romskim otrokom, ki imajo željo ukvarjati se s fotografijo ali le izdelati dobro fotografijo za spomin, da si pridobijo strokovna znanja in izkušnje, s katerimi bodo sposobni samostojno fotografirati, slike z računalniškim programom ustrezno obdelati, jih objavljati na družbenih omrežjih in jih celo umeščati v razstavnem prostoru.
 • Romski gledališki studio – Namen projekta je vzbuditi zanimanj romskih učencev za gledališko igro, gledališko ustvarjanje in za nastopanje v gledaliških igrah.
 • Likovna kolonija – Namen projekta je omogočiti romskim otrokom, ki so likovno nadarjeni, da dobijo priložnost za razširjanje in poglabljanje svojega talenta s ciljem, da pridobijo na samopodobi, samozavesti in si pridobijo nova znanja in veščine, ki jim lahko omogočijo poleg prepoznavnosti v okolju tudi uspešno vključitev v srednješolsko izobraževanje.
 • Pravljična delavnica – Namen projekta je vključiti romske otroke v uprizoritveno delo, predstavo, kar bo vplivalo na razvoj pozitivne samopodobe. Hkrati jih bomo seznanili z zgodovino Romov in njihovo kulturo ter pomembnostjo ohranjanja in promocije le-te. Skozi igro jim bomo privzgojili delovne in učne navade, spodbujanje bralne pismenosti, k umetniškemu in kulturnemu izražanju ter javnemu nastopanju.
 • Romski glasbeni festival – Namen projekta je promovirati romsko glasbo in njene romske ustvarjalce ter tako prispevati k ohranjanju, razvoju in promociji romske kulture

V letu 2017 smo pridobili še naslednje projekte:

 • Izkoreninimo diskriminacijo preko športa – Na začetku šolskih počitnic bomo z namenom vključevanja otrok v športne aktivnosti ter z namenom opozarjanja na diskriminacijo v športu v okviru našega programa pripravili tudi dogodek za romske učence. Diskriminacija namreč ogroža in omejuje vključevanje Romov v družbo ter preprečuje uresničevanje romskih ter še posebej človekovih pravic in temeljnih svoboščin nasploh.
 • letnica instituta Romskega svetnika – S konferenco bomo tako opozorili na enakost v družbi, pokazali na diskriminacijo Romov v družbi in pri delu v občinskih svetih ter pozvali družbo k spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva Romov.

 

 • Na žaru po Romsko – Na žaru je format oz. dogodek, v katerem je določen znan posameznik izpostavljen šalam na njegov račun in na račun gostov, ki jih na dogodek povabi. Poleg tega, da se iz gosta norčujejo in ga zbadajo, ga hkrati tudi postavljajo na piedestal in poudarjajo tudi vse njegove dosežke. Poanta vsega je da si glavni gost kritik in žalitev ne jemlje preveč k srcu, nekaterim je to celo v čast

Pristop k reševanju romske problematike v okviru programa zveze Preporod zajema več ukrepov, s katerimi želimo izboljšati predvsem socialni, ekonomski, politični, izobraževalni, kulturni in prostorski položaj Romov.