Vlogo je možno oddati od ponedeljka, 22. 4. 2024, od 9.00 dalje, do razdelitve razpoložljive računalniške opreme (vendar najdlje do 22. 6. 2024).

Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov v izposojo.

Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.

Izvedba javnega poziva in izdaja odločb vlagateljem je v pristojnosti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s prevzemom računalniške opreme pa so v pristojnosti Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Na vlogi je treba izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«.

Vlagateljem svetujemo oddajo vloge s priporočeno pošto v izogib gneči pri osebni oddaji vlog.

Več informacij:

Javni poziv in vlogo najdete na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

 

Vir novice: Ministrstvo za digitalno preobrazbo